Zemný plyn

Zemný plyn je jeden z najrozšírenejších zdrojov energie. Podobne ako uhlík alebo ropa, pôvod zemného plynu je odvodený od biochemických a geochemických procesov tvorov, ktoré zahynuli pred miliónmi rokov. Zemný plyn sa často nachádza v usadených a vulkanických horninách.

Kvôli bezpečnosti je zemný plyn odorizovaný a pridaná páchnuca látka umožňuje rozpoznanie úniku plynu, čím sa znižuje riziko závažnej havárie. Odorant je obvykle pridaný do zemného plynu v národnej prepravnej sústave.

Zemný plyn je vysoko výhrevný, bezfarebný plyn bez zápachu s vynikajúcimi úžitkovými vlastnosťami. Zemný plyn je zmesou plynných uhľovodíkov a nehorľavých látok (najmä dusík a oxid uhličitý) s vysokým podielom metánu.

Zemný plyn je skutočne palivom šetrným k životnému prostrediu, pretože jeho horením nevznikajú takmer žiadne pevné častice (popol) alebo oxidy síry a obsah iných škodlivín, ako CO alebo NOx, je omnoho nižší v porovnaní s inými druhmi palív.

Zemný plyn obsahuje čistú energiu, ktorá prináša tepelnú pohodu do domácností 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku.

Energia v zemnom plyne môže byť ľahko a účinne regulovaná a využitá na maximum. Špecifické vlastnosti zemného plynu a mnohé formy jeho využitia majú dôležitý vplyv na súčasné trendy vo vykurovacích technológiách s dôrazom na témy ako výška nákladov a úspora energie. Vďaka týmto kvalitám môžeme zemný plyn považovať za hospodárne, ekologické a perspektívne palivo pre 21. storočie.

V súčasnosti zemný plyn nachádza svoje využitie aj v doprave, kde úspešne nahradzuje tradičné palivá. Na rozdiel od benzínu a nafty, motory spaľujúce zemný plyn produkujú minimálne množstvá škodlivín.

HLAVNÉ VÝHODY ZEMNÉHO PLYNU:

Zemný plyn je jediné primárne palivo, ktoré sa dá priviesť k zákazníkovi bez energetickej premeny, a tiež bez nákladných úprav.

  • Preprava a distribúcia zemného plynu je nezávislá od klimatických podmienok.
  • Zemný plyn je k dispozícii zákazníkovi bez obmedzení 24 hodín denne, 365 dní v roku.
  • Zákazník nepotrebuje priestor na uskladnenie paliva.
  • Plynové spotrebiče sú nenáročné na obsluhu a reguláciu.
  • Zemný plyn je najekologickejší zdroj neobnoviteľnej energie.
  • Zemný plyn je zmes plynných uhľovodíkov s hlavným podielom metánu (CH4) a premenlivým podielom neuhľovodíkových plynov (najmä inertných plynov).